Přehled registrovaných veterinárních léčivých přípravků pro včely

Slunovrat je za námi a nastává období, které je zcela zásadní pro přečkání včelstev do příštího jara. Začínají se totiž líhnout dlouhověké včely zajišťující přezimování a start nové generace napřesrok. Řada včelařů proto začíná bedlivě sledovat napadení kleštíkem a zvažovat nasazení toho či onoho opatření k tlumení varroózy. Abyste měli nejaktuálnější informace, připravili jsme pro Vás podrobný přehled registrovaných veterinárních léčivých přípravků (VLP) určených pro ošetření včel proti varroóze.

Možná Vás překvapí, že v České republice je jich k dnešnímu dni k dispozici 15. Šest z nich přitom bylo registrováno v posledních dvou letech.  Ne všechny jsou ovšem distribuované na našem trhu. Přibyly jak přípravky čistě syntetické, tak VLP na bázi organických kyselin. Dozajista zajásali všichni odpůrci „tvrdé chemie“, neboť jsou nyní k dispozici alternativy k povinnému podzimnímu ošetření, navíc bez nutnosti předpisu. Amitrazu tak po cca 25 letech nejspíš na mnohých místech odzvoní.

Věnujte, prosím, pozornost zejména způsobu užití jednotlivých VLP. Zpravidla je lze použít jen po určitou část roku. Obecně platí, že přípravky by se neměly nasazovat v době, kdy je ve včelstvu med určený pro pozdější vytočení. VLP s účinnou látkou amitraz není vhodné aplikovat v době, kdy včelstva plodují, neboť se zvyšuje riziko vzniku rezistence. Ošetřené plodové plásty by se kvůli akumulaci reziduí později neměly používat jako medné, což se v Česku bezprecedentně zanedbává. Fluvalinát a flumetrin je sice možno nasadit nyní, ale je třeba dbát na jejich střídání s přípravky s jiným mechanismem účinku a vyhnout se užívání v oblastech, kde už máme rezistentní roztoče. Novince na našem trhu, kyselině šťavelové, by zas podle pokynů výrobců měly být včely vystaveny jen jedenkrát za život. Nehodí se proto pro opakované užití v krátkém časovém rozmezí.

Více podrobností naleznete níže v přehledu a rovněž v připojených příbalových letácích. Dovolili jsme si vypíchnout nežádoucí účinky a některá zvláštní upozornění. Různí výrobci jsou v tomto směru různě sdílní, ale srovnáním údajů u VLP se stejnou léčivou látkou lze získat lepší přehled.

Přestože ošetřování včel proti varroóze označujeme jako „léčení“, jedinou trvale udržitelnou cestou je používání co nejmenšího nutného množství veterinárních léčivých přípravků. Východiskem v tomto nejsou ani organické kyseliny, které sice rezidua nezanechávají, ale rozsahem vedlejších účinků na včelí zdraví si se syntetikou nijak nezadají.

Podrobný přehled registrovaných VLP

Léčivá látka: Thymolum (tymol)
Léková forma: Gel
Datum registrace: 28. 7. 2010
Registrační číslo: 99/033/10-C
Držitel rozhodnutí o registraci: Vita (Europe) Limited
Indikační omezení: Ne
Ochranná lhůta: Med: 0 dní. Nepoužívejte během období snůšky medu.
Výdej: Vyhrazený
Distribuce v ČR: Ano
Nežádoucí účinky: Během léčby může dojít k mírnému neklidu včelstva. Při vysokých teplotách může sporadicky během léčby dojít k mírnému snížení počtu mladého plodu; jedná se však o přechodný jev, který nemá žádný vliv na vývoj včelstva.
Vybraná zvláštní upozornění:
 • Aplikaci neprovádějte během snůšky, aby bylo zabráněno možnému nepříznivému ovlivnění chuti medu.
 • Podání vyšší dávky, než je doporučeno (50 g gelu na aplikaci odpovídající 12,5 g tymolu), by mohlo způsobit poruchy chování včelstva (neklid, unikání či zvýšení úhyn včelstva).
 • V důsledku možného výskytu kontaktní dermatitidy a podráždění kůže a očí je nutné se vyhnout přímému kontaktu kůže a očí s přípravkem. Při nakládání s přípravkem používejte  společně  s běžnými ochrannými prostředky i nepropustné rukavice.
Příbalový leták
Léčivá látka: Amitrazum (amitraz)
Léková forma: Proužek do úlu
Datum registrace: 11. 5. 2016
Registrační číslo: 96/034/16-C
Držitel rozhodnutí o registraci: Laboratorios Calier S.A.
Indikační omezení: Ne
Ochranná lhůta: Med: Bez ochranných lhůt. Nepoužívejte během snůšky. Nevytáčejte med v průběhu 6 týdnů, kdy probíhá ošetření.
Výdej: Na předpis
Distribuce v ČR: Ano
Nežádoucí účinky: Nejsou známy. Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.
Vybraná zvláštní upozornění:
 • Přípravek se nedoporučuje používat před koncem sezóny, kdy se tvoří med.
 • U medonosných včel byly zaznamenány případy rezistence na amitraz. V zemích s prokázanou rezistencí na amitraz by se použití tohoto přípravku mělo ideálně zakládat na výsledcích testů citlivosti.
 • Nesprávné použití přípravku by mohlo vést k většímu riziku rozvoje rezistence a nakonec k neefektivní terapii.
 • Tento veterinární léčivý přípravek obsahuje amitraz, který může vést u lidí k vedlejším neurologickým příznakům.  Amitraz je inhibitor monoaminooxidázy (IMAO); a proto lidé užívající léky obsahující IMAO by měli být zvláště opatrní.
 • Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z nepropustných rukavic a běžného ochranného včelařského oděvu.
Příbalový leták
Léčivá látka: Amitrazum (amitraz)
Léková forma: Proužek do úlu
Datum registrace: 27. 4. 2018
Registrační číslo: 96/024/18-C
Držitel rozhodnutí o registraci: Veto Pharma
Indikační omezení: Ne
Ochranná lhůta: Med: Bez ochranných lhůt. Nepoužívat v době snůšky. Nevytáčet med z plodového nástavku. Nevytáčet med během léčby. Plodové plásty by měly být minimálně každé tři roky vyměněny za nové mezistěny. Plodové rámky nepoužívejte jako rámky medné.
Výdej: Na předpis
Distribuce v ČR: Ano
Nežádoucí účinky: Při prvním vložení proužků do úlu lze pozorovat přechodnou změnu chování (např. útěková reakce, agresivní chování). Předpokládá se, že jde spíše o obranné chování než nepříznivou reakci na lék. Jestliže zaznamenáte kterýkoliv z nežádoucích účinků a to i takové, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, nebo si myslíte, že léčivo nefunguje, oznamte to, prosím, vašemu veterinárnímu lékaři.
Vybraná zvláštní upozornění:
 • Léčivý přípravek se doporučuje nepoužívat v době snůšky, ale po vytočení medu.
 • Nevhodné použití přípravku může vést ke zvýšenému riziku rozvoje rezistence a v konečném důsledku k neúčinné léčbě.
 • Tento přípravek obsahuje amitraz, který může u lidí způsobovat vedlejší neurologické účinky. Amitraz je inhibitor monoaminooxidázy, proto buďte zvláště opatrní, pokud užíváte inhibitory monoaminooxidázy, léčíte se na nízký tlak nebo pokud máte cukrovku. Amitraz může způsobit přecitlivělost pokožky (alergické reakce, zejména kožní vyrážky).
 • Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z nepropustných rukavic a běžného ochranného oděvu včelaře.
Příbalový leták
Léčivá látka: Acidum formicum (kyselina mravenčí)
Léková forma: Proužek do úlu
Datum registrace: 29. 5. 2009
Registrační číslo: 99/051/09-C
Držitel rozhodnutí o registraci: Výzkumný ústav včelařský s.r.o.
Indikační omezení: Ne
Ochranná lhůta: Med: Bez ochranných lhůt. Veterinární léčivý přípravek je třeba použít v období mimo snůšku a mimo dobu kdy je ve včelstvu konzumní med určený pro lidskou spotřebu.
Výdej: Vyhrazený
Distribuce v ČR: Ano
Nežádoucí účinky: Při vložení proužku do úlu se může projevit dočasné rozrušení včelstva doprovázené vylezením většího počtu dělnic na přední stěnu úlu.
Vybraná zvláštní upozornění:
 • Pokud se přípravek použije za vyšších teplot nebo u úlů s malým česnem hrozí silnější rozrušení včelstev, včely se začnou hrnout z česna ven.
 • Přípravek obsahuje kyselinu mravenčí, která při neopatrné manipulaci nebo poškození obalu může při styku s kůží způsobit popáleniny. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem používejte gumové rukavice a brýle.
 • Předávkování může vyvolat úhyn trubců a menšího počtu čerstvě vylíhlých dělnic. To však nepředstavuje zásadní poškození včelstva v období, kdy jsou ve včelstvu velké plochy plodu.
Příbalový leták
Léčivá látka: Acidum formicum (kyselina mravenčí)
Léková forma: Proužek do úlu
Datum registrace: 11. 7. 2014
Registrační číslo: 96/044/14-C
Držitel rozhodnutí o registraci: Výzkumný ústav včelařský s.r.o.
Indikační omezení: Ne
Ochranná lhůta: Med: Bez ochranných lhůt. Veterinární léčivý přípravek je možno použít pouze v období mimo snůšku a mimo dobu, kdy je ve včelstvu konzumní med.
Výdej: Vyhrazený
Distribuce v ČR: Ano
Nežádoucí účinky: viz Formidol 41g
Vybraná zvláštní upozornění: viz Formidol 41g
Příbalový leták
Léčivá látka: Fluvalinatum (fluvalinát)
Léková forma: Proužek do úlu
Datum registrace: 28. 8. 2009
Registrační číslo: 96/088/09-C
Držitel rozhodnutí o registraci: Výzkumný ústav včelařský s.r.o.
Indikační omezení: Ne
Ochranná lhůta: Med: Bez ochranných lhůt. Veterinární léčivý přípravek je možno použít pouze v době mimo snůšku a mimo dobu, kdy je ve včelstvu konzumní med.
Výdej: Na předpis
Distribuce v ČR: Ano
Nežádoucí účinky: Nejsou známy.
Vybraná zvláštní upozornění:
 • Přípravek působí jen, je-li v dotyku se včelami. Pokud se včely přesunou a opustí plást, kde je proužek zavěšen, musí se proužek převěsit do jiné uličky obsazené včelami.
 • Je třeba sledovat rezistenci parazitů vůči účinné látce. Kde je rezistence potvrzena, je třeba použít přípravek s léčivou látkou náležící do jiné skupiny látek a mající jiný způsob účinku. Rezistence k pyrethroidům  byla hlášena, její výskyt se může lišit geograficky i časově. V případě použití přípravku v oblastech, kde se vyskytla rezistence, může dojít ke snížení účinnosti přípravku pod 40 %.
 • Zabraňte kontaktu přípravku s kůží, očima a sliznicemi. Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z gumových rukavic.
 • Předávkování může vyvolat knock-down efekt trubců a menšího počtu čerstvě vylíhlých dělnic, které však nepředstavuje zásadní poškození včelstva.
Příbalový leták
Léčivá látka: Fluvalinatum (fluvalinát)
Léková forma: Koncentrát pro roztok k léčebnému ošetření včel
Datum registrace: 28. 8. 2009
Registrační číslo: 96/089/09-C
Držitel rozhodnutí o registraci: Výzkumný ústav včelařský s.r.o.
Indikační omezení: Ne
Ochranná lhůta: Med – bez ochranných lhůt.
Výdej: Na předpis
Distribuce v ČR: Ano
Nežádoucí účinky: Nežádoucí účinky na včelstva ani interakce s jinými léčivy nejsou známy.
Vybraná zvláštní upozornění:
 • Předávkování vyvolá zvýšené vzrušení až hynutí včel.
 • Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky, skládající se z gumových rukavic, brýlí a respirátoru s chemickou vložkou A1 v případě aplikace aerosolem. Aerosol nepoužívat v uzavřených prostorách. Ve venkovním prostředí používat respirátor s chemickou vložkou A1, a to v okruhu do 5 m od aerosolového přístroje.
Příbalový leták
Léčivá látka: Fluvalinatum (fluvalinát)
Léková forma: Roztok do úlu
Datum registrace: 28. 8. 2009
Registrační číslo: 96/090/09-C
Držitel rozhodnutí o registraci: Výzkumný ústav včelařský s.r.o.
Indikační omezení: Ne
Ochranná lhůta: Med – bez ochranných lhůt.
Výdej: Na předpis
Distribuce v ČR: Ano
Nežádoucí účinky: Nežádoucí účinky na včelstva ani interakce s jinými léčivy nejsou známy.
Vybraná zvláštní upozornění:
 • Přísně dodržujte dávkování. Předávkování vyvolá zvýšené vzrušení až hynutí včel.
 • Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky, skládající se z gumových rukavic, brýlí a respirátoru s chemickou vložkou A1.
Příbalový leták
Léčivá látka: Acidum oxalicum (kyselina šťavelová)
Léková forma: Koncentrát pro kožní roztok
Datum registrace: 24. 2. 2017
Registrační číslo: 96/014/17/C
Držitel rozhodnutí o registraci: Andermatt Bio Vet GmbH
Indikační omezení: Ne
Ochranná lhůta: Med: Bez ochranných lhůt pro správně ošetřená včelstva. Podání léčiva pouze do úlů bez nasazených medníků.
Výdej: Vyhrazený
Distribuce v ČR: Ano
Nežádoucí účinky: V průběhu ošetření může být včelstvo trochu rozrušené. Následkem ošetření po kapkách může na jaře dojít k mírnému oslabení včelstva. Aplikace po kapkách nebo ve spreji může zvýšit úmrtnost včel. Pokud zaznamenáte nějaké závažné vedlejší účinky nebo jiné účinky, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, informujte, prosím, vašeho veterinárního lékaře.
Vybraná zvláštní upozornění:
 • Vyvarujte se vyrušování včelstev ve dnech po aplikaci. Opakovaná ošetření u včel ze stejné generace mohou mít za následek poškození včel a může také dojít k oslabení kolonie.
 • Po letním ošetření rojů, uměle vytvořených rojů nebo člověk vytvořených bezplodých včelstev musí následovat podzimní nebo zimní ošetření proti varroáze.
 • Neaplikujte na rámy používané v té samé sezóně pro výrobu medu.
 • Při aplikaci veterinárního léčivého přípravku by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z ochranného oděvu, rukavic odolných vůči chemikáliím a ochranných brýlí. Při aplikaci ve formě aerosolu by měla být navíc použita ochranná maska typu FFP2.
Příbalový leták
Léčivá látka: Acidum oxalicum dihydricum (kyselina šťavelová dihydrát)
Léková forma: Prášek a roztok pro disperzi do úlu
Datum registrace: 1. 2. 2018
Registrační číslo: EU/2/17/216
Držitel rozhodnutí o registraci: Dany Bienenwohl GmbH
Indikační omezení: Ne
Ochranná lhůta: Bez ochranných lhůt. Nepoužívat v období snůšky medu.
Výdej: Na předpis
Distribuce v ČR: Ne
Nežádoucí účinky: V klinických studiích byl velmi často pozorován zvýšený úhyn včel. To neovlivnilo dlouhodobý vývoj kolonií.
Vybraná zvláštní upozornění:
 • Opakovaná léčba není u včel dobře tolerována. Pokud jsou dělnice z jedné generace ošetřeny více než jednou, může to vést k poškození včelstva a poklesu síly kolonie.
 • Při nakládání s veterinárním léčivým přípravkem by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z ochranného oděvu, kyselinovzdorných ochranných rukavic a ochranných brýlí.
 • Přípravek Oxybee má korozivní účinky na součásti včelařských zařízení citlivých na korozi.
Příbalový leták
Léčivá látka: Flumethrinum (flumetrin)
Léková forma: Proužek do úlu
Datum registrace: 23. 5. 2017
Registrační číslo: 96/025/17-C
Držitel rozhodnutí o registraci: Bayer s r. o
Indikační omezení: Ne
Ochranná lhůta: Med: Bez ochranných lhůt. Nepoužívejte v období snůšky medu.
Výdej: Na předpis
Distribuce v ČR: Ne
Nežádoucí účinky: Nejsou. Jestliže zaznamenáte jakékoliv závažné nežádoucí účinky či jiné reakce, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci, oznamte to prosím vašemu veterinárnímu lékaři.
Vybraná zvláštní upozornění:
 • Jako účinná metoda ke snížení rizika selekce rezistence se přípravek PolyVar Yellow – jako je tomu u jiných akaricidů – nesmí používat v po sobě jdoucích letech. Místo toho se musí využívat přesně vymezené střídání s přípravky obsahujícími léčivé látky z jiných chemických skupin.
 • Nevhodné používání tohoto přípravku by mohlo vést ke zvýšenému riziku vzniku rezistence a mohlo by v konečném důsledku vést k neúčinné léčbě a ztrátám včelstev.
 • K expozici léčivé látce je nutná letová aktivita. Při delších obdobích nízké letové aktivity, např. v důsledku špatného počasí, může být účinnost snížena.
Příbalový leták
Léčivá látka: Thymolum (tymol)
Léková forma: Proužek do úlu
Datum registrace: 22. 12. 2010
Registrační číslo: 96/060/10-C
Držitel rozhodnutí o registraci: Andermatt Bio Vet GmbH
Indikační omezení: Ne
Ochranná lhůta: Med: Bez ochranných lhůt. Nepoužívejte před a během období snůšky. Plásty v plodišti, které byly během léčby přípravkem THYMOVAR přítomny v úlu, se nesmí stáčet v průběhu následujícího jara.
Výdej: Vyhrazený
Distribuce v ČR: Ano
Nežádoucí účinky: Včely mohou odstraňovat potravu z míst, která jsou přímo pod proužkem. Plod, který se nachází příliš blízko proužku (< 4 cm), bude rovněž odstraněn.
Při vysokých teplotách (nad 30 °C) se v průběhu léčby může vyskytnout mírný neklid včelstva a mírné zvýšení mortality včelího plodu a včel. Pokud krmení probíhá ve stejném čase jako léčba, může dojít ke snížení příjmu potravy.
Vybraná zvláštní upozornění:
 • Z důvodu vzniku možné kontaktní dermatitidy a podráždění kůže a očí po kontaktu s přípravkem zajistěte, aby se přípravek nedostal do přímého kontaktu s kůží a očima. Při manipulaci s produktem používejte nepropustné rukavice, stejně jako běžné ochranné pomůcky.
Příbalový leták
Léčivá látka: Amitrazum (amitraz)
Léková forma: Roztok k léčebnému ošetření včel
Datum registrace: 25. 2. 1994
Registrační číslo: 96/238/94-C
Držitel rozhodnutí o registraci: Výzkumný ústav včelařský s.r.o.
Indikační omezení: Ne
Ochranná lhůta: Med: Bez ochranných lhůt. Veterinární léčivý přípravek je možno použít pouze v období mimo snůšku a mimo dobu, kdy je ve včelstvu med určený pro lidský konzum.
Výdej: Na předpis
Distribuce v ČR: Ano
Nežádoucí účinky: Jako nežádoucí účinek se po dobu uzávěry česna může u jednotlivých včelstev projevit silnější vzrušení včelstva provázené silnějším hučením. Jde o individuální reakci včelstva. V takovém případě ihned otevřeme česno.
Vybraná zvláštní upozornění:
 • Zabraňte požití, nadýchání a potřísnění pokožky nebo očí přípravkem. Při nakládání s VLP by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z odpovídajícího ochranného oděvu, brýlí, respirátoru s chemickou vložkou A1 a gumových rukavic. Aerosol nepoužívejte v uzavřeném prostoru a ve venkovním prostoru používejte respirátor do 5 m od přístroje.
 • Předávkování vyvolá zvýšenou excitaci, výskyt knock-down včel na dně úlu až hynutí včel.
Příbalový leták
Léčivá látka: Acidum formicum, Acidum oxalicum dihydricum (kyselina mravenčí, kyselina šťavelová dihydrát)
Léková forma: Disperze do úlu
Datum registrace: 2. 2. 2017
Registrační číslo: EU/2/16/203
Držitel rozhodnutí o registraci: BeeVital GmbH
Indikační omezení: Ne
Ochranná lhůta: Med: Bez ochranných lhůt.
Výdej: Vyhrazený
Distribuce v ČR: Ano
Nežádoucí účinky: Po ošetření přípravkem VarroMed byla v klinických a preklinických studiích velmi často pozorována zvýšená mortalita dělnic. Tento účinek je pravděpodobně spojen s kyselinou šťavelovou obsaženou v přípravku VarroMed a zvyšuje se se zvyšujícími se dávkami nebo opakovaným ošetřením.
Vybraná zvláštní upozornění:
 • Po ošetření byly zaznamenány dělnice s vystupujícím sosákem. To by mohlo být spojeno s nedostatečným přístupem k pitné vodě. Zajistěte tedy, aby ošetřené včely měly dostatečný přístup k pitné vodě.
 • Tento VLP dráždí kůži a oči. Vyhýbejte se kontaktu s pokožkou, očima a sliznicemi. Při nakládání s VLP by se měly používat osobní ochranné prostředky skládající se z ochranného oděvu, rukavic odolných vůči kyselinám a ochranných brýlí.
 • Po podání 10% dihydrátu kyseliny šťavelové v 50% roztoku cukru byly zaznamenány trvalé léze v zažívacích a vylučovacích orgánech po 72 hod. Koncentrace kyseliny šťavelové ve výši 20% v 50% roztoku cukru vedla k akutní, více než 60% mortalitě včel.
Příbalový leták
Léčivá látka: Acidum formicum, Acidum oxalicum dihydricum (kyselina mravenčí, kyselina šťavelová dihydrát)
Léková forma: Disperze do úlu
Datum registrace: 2. 2. 2017
Registrační číslo: EU/2/16/203
Držitel rozhodnutí o registraci: BeeVital GmbH
Indikační omezení: Ne
Ochranná lhůta: Med: Bez ochranných lhůt.
Výdej: Vyhrazený
Distribuce v ČR: Ano
Nežádoucí účinky: Viz VarroMed 5 mg/ml + 44 mg/ml
Vybraná zvláštní upozornění: Viz VarroMed 5 mg/ml + 44 mg/ml
Příbalový leták

Zdroje: Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, příbalové informace jednotlivých VLP

10 komentářů

 1. VaT Reagovat

  Letní ošetření (ExM 320) je nařizováno dle MVO. Jestliže je nařízeno, pak se musí provést použitím schválených VLP. Jestliže ale nařízeno nebylo a včelař si letní redukci roztočů naordinuje sám (ať už na základě jakýchkoliv pohnutek), tak k tomu může použít vše co ho napadne. Např. sublimátory KŠ, nebo třeba dlouhodobé odpařovače KM, různé krátkodobé nosiče KM atd. Tento „detail“ mi v článku velmi chybí.

  • Jiří Matl Reagovat

   Ahoj, Václave, ono je to trošku jinak: základním dokumentem pro ošetření včel je Metodika kontroly zdraví a nařízené vakcinace (MKZ: http://www.svscr.cz/wp-content/files/dokumenty-a-publikace/70200-2017-MZE-17210.pdf). V ní lze snadno pomocí vyhledávače najít pasáže týkající se včel. Pokud vím, MVO týkající se ošetření včel se už nevyhlašují (ještě vloni tomu tak bylo: https://www.svscr.cz/statni-veterinarni-sprava-vydala-mimoradna-veterinarni-opatreni-k-varroaze-vcel/.
   V MKZ je tahle věta: „Použijí se registrované léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací.“ Tedy až na 1 výjimku.
   Je ale fakt, že letní ošetření v ní, pokud jsem to dobře pochopil, nařízeno přímo není.
   Dalším dokumentem je Vyhláška o  veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev etc.: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2018-18
   To je obzvláště komický dokument.
   Zvláštní kapitolou je novela Veterinárního zákona: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-302

   Protože se MKZ mluví o registrovaných přípravcích, přináší článek jen jejich soubor.
   Vše ostatní, co nemá u nás registraci do téhle kategorie nespadá. A dost dobře si nedovedu představit, jak pojmout informace o tom, o čem píšeš stran těch alternativ tak, aby to bylo srozumitelné a aby z toho nebyla další kniha. Protože ty na trhu jsou a vcelku dobře tahle témata zpracovávají.

   Kdysi na stejnou mou otázku odpověděl v diskusi jeden z představitelů SVS v tom smyslu, že dělat si můžeme leccos, do včel aplikovat leccos, ale nenazývejme to „léčení“. Vyložil jsem si to tak, že když budu něco aplikovat jako potravinový doplněk nebo jako pomůcku pro desinfekci, jsem za vodou.
   Je ale fakt, že to bylo ještě za jiných podmínek, situace se dost změnila.
   Vše vlastně souvisí s tím, že v tuzemsku nemají např. registraci organické kyseliny jako takové, tedy jako biocidy či varroacidy. Proto je zdejší systém postavený na registrovaných VLP. V jiných zemích je to jinak, ale hodně se to liší.

   • VaT Reagovat

    Tomu rozumím. Mluvím právě o těch „potravinových doplňcích“. Pro mě osobně je věc celkem jasná: V létě používám potravinové doplňky a na podzim VLP – vše v souladu s vyhláškou. Jestli chce někdo používat VLP i v létě pak je to samozřejmě čistě jeho věc. Jinak asi chápu že článek o použití „potravinových doplňků“ by mohl vzbudit nežádanou pozornost…

    • Štěpánka Dlouhá Reagovat

     Článek má za cíl především upozornit na novinky na českém trhu, ale též nastínit nežádoucí účinky jednotlivých VLP a bezpečnost práce při zacházení s nimi. Do budoucna se nebráníme ani příspěvkům o neregistrovaných přípravcích, které lze využívat dle libosti, nikoliv však v případě nařízeného ošetření. Týká se to především kyseliny mléčné a kyseliny mravenčí pro odpařovače, které v ČR zatím registraci nemají, ale jsou vhodnou volbou právě v letním období.

    • Jiří Matl Reagovat

     Ahoj, všichni,
     doplním jen citace z MKZ:
     „ExM310 VARROÁZA – O (předjarní preventivní ošetření)
     Na základě vyhodnocení intenzity varroázy na jednotlivých stanovištích se při nálezu vyšším
     než 3 roztoči v průměru na jedno včelstvo provede preventivní ošetření u všech včelstev.
     Použijí se registrované léčivé přípravky v souladu s příbalovou informací. Předjarní ošetření
     musí být provedeno s ohledem na klimatické podmínky a jarní rozvoj včel co nejdříve a
     ukončeno musí být do 15. 4. 2018.
     ExM330 VARROÁZA – O (letní preventivní ošetření – kočující včelstva)
     Preventivní ošetření všech včelstev kočujících včelstev se provede po 1. 6. 2018, nejpozději
     do 14 dnů po každém návratu na stanoviště uvedené v Ústřední evidenci zvířat, na kterém
     budou včelstva zazimována. Použijí se registrované veterinární léčivé přípravky v souladu
     s příbalovou informací.
     ExM340 VARROÁZA – O (podzimní preventivní ošetření)
     Preventivní ošetření všech včelstev na všech stanovištích se provede v době, kdy jsou
     včelstva bez plodu nebo mají jen malou plochu zavíčkovaného plodu:
     a) přípravkem Varidol 125 mg/ml v souladu s příbalovou informací k jeho použití, nebo

     b) jiným veterinárním léčivým přípravkem pro ošetření včel v souladu s příbalovou
     informací k jeho použití.

     Chápu tedy správně, že nařízené je jenom jarní ošetření (a to jen za určitých podmínek) a pak podzimní? Tu prostřední pasáž vztahuji pouze ke kočujícím včelstvům, jakkoli si ji zřejmě autoři po sobě nepřečetli a v textu způsobili poněkud zmatek.
     Vychází mi z toho také, že pod podzimní ošetření se schová i t. zv. zimní (dočištění, v Německy mluvících zemích Restentmilbung), u nás ty manévry s kompresory … Na rozdíl od jiných let v MKZ už není určen počet ošetření, což dříve bylo a osobně jsem se setkal s kolegy, kteří se kontrole „na podnět zvenčí“ přiznali, že fumigovali jen jednou, a dostali flastr.
     Pokud jde o citovanou vyhlášku o vet. požadavcích, tak si přečtěte č. I, § 5 – 7 a to se nasmějete … No ale pokud se někdo sám nahlásí, tedy že má úhyny nad stanovený limit (25 %), ošetření mu taky nařídí a ještě vyhlásí ochranné pásmo a kontrolují a tančí rituální tance v oblacích kouzelného magického dýmu 😀 … Tehdy jsme se na jednání ptali, co se stane, když tohle začnou včelaři fakt dodržovat a bylo nám řečeno příslušnými osobami na SVS, že se zeptají. Koho, to nevím … 😀
     Celé tyhle manévry jsou vlastně způsobeny tím, že varroózy nebyla vyjmuta z přílohy vet. zákona, kde jsou vyjmenované závažné nemoci přenosné na člověka. Důvod je prostý: pokud by se tak stalo, přestal by existovat důvod určité VLP z tohoto důvodu dotovat. Na jednom z jednání, na němž jsem byl tehdy za MSVV (listopad 2014, tuším), se někteří podřekli, první byla tehdejší redaktorka Včelařství Mája … Ta hned po přednesení našeho požadavku na vyřazení varroózy z tohoto seznamu spontánně vykřikla něco v tom smyslu, že to by ale pak nebyly dotace na „léčiva“! To byste fakt nevěřili … 😀

 2. zavlast Reagovat

  A co takhle vlastní zkušenosti? To už nikdo nemá? To je tedy potom velmi smutné – velmi.

 3. Pavel Holub Reagovat

  Vlastní zkušenosti máme, ale jsou veřejně těžko prezentovatelné. Jediné co mohu říci je, že každým rokem zdvojnásobím počet včelstev. Tedy dá se z toho usuzovat, že jsou dobré.

 4. Pingback: Jak to dělají u sousedů I - Včelaři sobě

 5. Pingback: Level Silvestr - Včelaři sobě

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *