Kolik a za kolik: Spotřeba přípravků na boj proti varroáze v Česku 2

Pyrethroidy jsou skupinou látek, na kterou u roztoče Varroa snadno vzniká rezistence. Dlouho používaný tau-fluvalinát tak čeští včelaři v posledních letech vyměňují za flumethrin. Na klinickém testování nového přípravku Gabon Flum® 4 mg se podíleli členové ČSV z.s., a to jak pokusničením na svých včelách, tak finančně. Přispěl také SZIF – z opatření “Boj proti varroáze”, ačkoliv přípravek nebyl v té době řádně registrovaný. Neregistrovaným přípravkem byly dost možná ošetřeny statisíce včelstev.

Shrnutí I. části: V první části cyklu jsme upozornili na to, že spotřeba amitrazu v Česku v posledních třech letech vzrůstala. Na jedno registrované včelstvo přitom v roce 2018 připadalo téměř osm aplikačních dávek přípravku Varidol®. Možné příčiny této alarmující skutečnosti jsme v článku podrobně rozebrali. Upozornili jsme také na to, že přípravek Apitraz® registrovaný v roce 2017 obsahuje v jedné aplikační dávce 1000 mg amitrazu. Při použití Apitrazu® je tak do včelstev vpraveno asi 27x více účinné látky, než při trojitém ošetření Varidolem®.

V dnešním pokračování se zaměříme na druhou významnou skupinu akaricidů, kterou jsou syntetické pyrethroidy. Pro náš text jsou významné dvě látky, používané v ČR jako akaricidy proti roztoči Varroatau-fluvalinát a flumethrin.

Část druhá: Syntetické pyrethroidy v číslech

Bez starostí, bez práce, gabony jsou senzace.
Sichrujem se nátěrem, s roztoči se ne…mazlíme!

Pyrethroidy jsou uměle syntetizované insekticidy inspirované přírodními pyrethriny. Ty produkují některé rostliny z čeledi hvězdnicovitých jako obranu před hmyzem. Kopretina starčkolistá je dokonce cíleně pěstována a využívána jako přirozený zdroj těchto látek. Biologický účinek pyrethrinů i syntetizovaných pyrethroidů je shodný. Jde o nervové jedy. Rozpouštějí se v lipidech membrán periferních nervových drah, kde se váží na receptory sodíkových kanálů. Zablokováním sodíkových kanálů dochází k opakovanému přenosu nervových vzruchů a ke vzniku křečových stavů. Otrava se projevuje obrnou motorických svalů a následnou smrtí. Jsou účinné již extrémně nízké koncentrace – 2×10-10 %.

Zatímco tau-fluvalinát je v ČR jedním z nejdéle používaných varroacidů, veterinární léčivé přípravky (VLP) s obsahem flumethrinu jsou na našem trhu novinkou. Vzhledem k podobné chemické struktuře obou látek je však s jejich používáním spojeno několik stejných negativních aspektů:

Rezistence roztoče

Velkým problémem tau-fluvalinátu je, že ke vzniku rezistence stačí jediná bodová mutace. Ta brání vazbě insekticidu na sodíkový kanál, čímž se látka stává méně účinnou. V této souvislosti je často zmiňována záměna aminokyseliny leucinu za valin na pozici 925 (mutace L925V). Obdobné problémy na stejné pozici však působí i záměna za jiné aminokyseliny, např. za methionin či isoleucin. Další bodové mutace v blízkosti vazebného místa rezistenci dále upevňují.

Vzhledem k podobné chemické struktuře pyrethroidů dochází snadno k tzv. křížové rezistenci (Milani 1995, Milani 1999, Thompson et al. 2002, Rodríguez-Dehaibes et al. 2005, Martin 2015), kdy jsou roztoči odolní k jedné z látek zároveň méně citliví k látce druhé. Výměna přípravku na bázi tau-fluvalinátu za přípravek s flumethrinem, případně acrinathrinem v rezistentní populaci tak není vhodným ani dlouhodobě udržitelným řešením!

Zmíněné mutace se v populaci roztočů přirozeně vyskytují. Roztoči s mutací při nasazení pyrethroidu bez úhony přežijí a dále se množí, takže v populaci dříve či později převládnou. Vznik rezistence je zejména při nesprávném zacházení s akaricidy otázkou několika let. V odborných textech někdy bývá uváděna informace, že rezistentní roztoči jsou méně životaschopní (třeba zde). Spíše se ale jedná o mýtus, kterým se uživatelé pyrethroidů chlácholí. Novější výzkumy ukazují, že rozdíl v životaschopnosti rezistentních a citlivých kleštíků není (viz rešerše zde).

Praktická zkušenost spoluautora článku s možnými příčinami selekce rezistentních roztočů:

Předloni ke mě přiběhla stařenka – vzdálená příbuzná mojí manželky – s tím, že “ten její” honil po zahradě vyrojené včely. Spadl ze štaflí, zlomil si několik žeber a vzhledem k tomu, že se jednalo o pána již v letech, odvezla ho sanitka do nemocnice. Starý pán pádem z žebříku pokácel další dva úly a stařenka neví, co s tím, zdali bych jako ten včelař ji to nepomohl uklidit. OK. No problém. Příjdu na místo a začnu skládat rámky do úlů. Ten jeden úl nebyl úlem, ale “historickou knihovnou gabonových dýh”. Jako v nějakém podnikovém muzeu zde byly ukládány u včel gabonové dýhy z jednotlivých let. Později mi pán říkal, že to nechtěl vyhazovat, ať z toho vytěží co nejvíce toho “léku”. K výkladu o chovu odolných generací roztoče prostřednictvím sub-letálních dávek jsem v onu chvíli neměl sílu…

Rezistence v ČR

Jaká je aktuální situace v ČR? Ve výzkumu rezistence kleštíka na tau-fluvalinát, který na našem území proběhl v letech 2011 až 2018, 9 % odebraných vzorků obsahovalo pouze rezistentní roztoče, 56 % vzorků roztoče citlivé a zbylých 35 % vzorků bylo směsí citlivých i rezistentních jedinců. Objeveny byly dvě stabilní populace rezistentních kleštíků, jedna v západních Čechách a jedna na jižní Moravě. Situaci mapuje projekt “Management zamezující šíření rezistence roztoče Varroa destructor k akaricidním přípravkům” podporovaný Ministerstvem zemědělství ČR. Jeho výstupy jsou k dispozici na stránkách Státní veterinární správy zde. Zároveň byla zpracována Certifikovaná metodika pro hodnocení rezistence roztoče Varroa destructor vůči tau-fluvalinátu.

Toxicita a rezidua

Použití pyrethroidů při ošetřování včelstev – tzn. vkládání pásků s dlouhodobým účinkem, fumigace a nátěr plodu – je pokyny v příbalových letácích striktně omezeno na období mimo snůšku. Tím se snižuje riziko kontaminace medu a mateří kašičky. Vosk a propolis jsou však přípravky zasaženy přímo. Pyrethroidy jsou teplotně stabilní a zároveň dobře rozpustné v tucích, takže se do včelího vosku ochotně váží. Dochází k jejich dlouhodobému zadržení a vzniku tzv. reziduí. Při obměně díla a jeho přepracování na mezistěny látky ve vosku zůstávají. Čím déle se tedy kontaminovaný vosk točí a čím méně je ředěn panenským dílem, tím více pesticidů obsahuje. Dochází k jejich akumulaci.

Tau-fluvalinát a flumethrin nashromážděný ve vosku se naštěstí neochotně zpětně uvolňují do medu. Řada nezávislých studií ukázala, že kontaminace medu je při správném použití těchto akaricidů minimální. V některých případech nebyly hodnoty měřitelné, jindy se nacházely hluboko pod hranicí zdravotní nezávadnosti.

Otázkou je, zda hromadění cizorodých látek ve vosku škodí včelám. Tělo larev je z velké části tvořeno tuky, takže resorpci pesticidů z plástů nic nebrání. Včely jsou navíc kontaminovanému dílu vystaveny dlouhodobě. Důsledky chronického působení na včely se ale v laboratorních podmínkách těžko simulují a v prostředí úlu se zkoumat nedají, takže zůstávají víceméně nejasné. Málo víme i o tzv. synergiích, kdy je účinek jedné látky posilován jinou látkou, čímž se zvyšuje toxicita. Studie Johnson et al. z roku 2013 ukázala, že právě tau-fluvalinát nepříjemně interaguje s jinými akaricidy i s některými dalšími pesticidy používanými v zemědělství. I zdánlivě malá dávka se tak v nesprávné kombinaci může stát účinným jedem.

Počet prodaných dotovaných balení a počet aplikačních dávek

V letech 2016-2018 byly v České republice dotovány tyto VLP s účinnou látkou tau-fluvalinát:

 • Gabon PF® 90 mg, proužek do úlu
 • M-1 AER® 240 mg/ml, koncentrát pro roztok k léčebnému ošetření včel
 • MP 10 FUM® 24 mg/ml, roztok do úlu

Na bázi flumethrinu byl v distribuován a dotován pouze jeden přípravek:

 • Gabon Flum® 4 mg, proužek do úlu

Ten byl navíc v uvedeném období distribuován v režimu klinického hodnocení (k parametrům klinického hodnocení se vrátíme v samostatné kapitole níže). Registraci má od roku 2017 také přípravek PolyVar Yellow® 275 mg, který však zřejmě není v prodeji, respektive nebyla na něj žádána dotace.

Tabulka 1: Spotřeba přípravků s účinnou látkou ze skupiny pyrethroidů v jednotlivých letech, vyjádřená v počtech dotovaných balení (ks)

Přípravek / Rok 2016 2017 2018
Gabon PF® 90 mg 9 163 5 156 5 012
M-1 AER® 240 mg/ml 5 935 5 768 8 012
MP 10 FUM® 24 mg/ml 2 208 1 327 1 681
Tau-fluvalinát celkem 17 306 12 251 14 705
Gabon Flum® 4 mg 2 649 9 190 9 313
PYRETHROIDY CELKEM 19 995 21 441 24 018

Shrnutí: V letech 2016 až 2018 včelaři na základě dat poskytnutých SZIF zakoupili minimálně 19 995, 21 441, respektive 24 018 balení VLP s obsahem pyrethroidů.

Tabulka 2: Spotřeba dotovaných přípravků s účinnou látkou ze skupiny pyrethroidů, vyjádřená odhadem počtu aplikačních dávek1 v jednotlivých letech

Přípravek 2016 2017 2018
Gabon PF® 90 mg 458 150 257 800 250 600
M-1 AER® 240 mg/ml N/A* N/A* N/A*
MP 10 FUM® 24 mg/ml 73 600 44 233 56 033
Gabon Flum® 4 mg 44 150 153 167 155 217

* Počet včelstev ošetřených přípravkem M-1 AER nelze odhadnout, protože dávkování při fumigaci a nátěru plodu se liší. Spotřeba přípravku při nátěru plodu je navíc odvislá od velikosti plochy zavíčkovaného plodu.

1 Způsob stanovení počtu aplikačních dávek viz Appendix 1.

Tabulka 3: Spotřeba aktivních látek ze skupiny pyrethroidů obsažená v dotovaných baleních v jednotlivých letech (g)2

Aktivní látka 2016 2017 2018
Tau-fluvalinát 45 059 26 822 27 563
Flumethrin 530 1 838 1 863

2 Detailní rozpad spotřeby aktivních látek po jednotlivých přípravcích je uveden v kapitole Appendix 2, Spotřeba aktivních látek ze skupiny pyrethroidů obsažená v dotovaných baleních – po jednotlivých přípravcích.

Shrnutí: V letech 2016 až 2018  bylo včelaři na základě dat poskytnutých SZIF spotřebováno minimálně 45,6 kg, 28,7 kg, respektive 29,4 kg aktivních látek ze skupiny pyrethroidů.

Na datech z let, která máme k dispozici, si můžeme povšimnout zajímavé skutečnosti. V roce 2017 došlo ke skokovému poklesu spotřeby VLP s účinnou látkou tau-fluvalinát. To je patrné jak z množství spotřebované aktivní látky (Tabulka 3: 45 kg vs. 26,8 kg), tak z poklesu počtu ošetření, která bylo možné přípravky s touto účinnou látkou provést (Tabulka 2).

Zajímavé je, že počet prodaných VLP s obsahem pyrethroidů naopak po celé sledované období mírně narůstá (Tabulka 1). K této zdánlivě paradoxní situaci zřejmě dochází proto, že včelaři upouštějí od používání Gabonu PF® s obsahem 90 mg tau-fluvalinátu a vyměňují jej za Gabon Flum s 4 mg flumethrinu. Situaci ilustruje následující graf:

Hypotetických příčin změn zvyklostí včelařů může být několik:

 • statistiky poskytnuté SZIF nejsou správné,
 • přípravek Gabon Flum® má skutečné výhody (lepší účinnost, např. proto, že tau-fluvalinát přestává být na některých místech účinný, je levnější apod.),
 • přípravek Gabon Flum® je upřednostňován, protože se jedná o novinku, kterou včelaři chtějí vyzkoušet; trend tedy nemusí být trvalý,
 • včelaři Gabon Flum® použili, protože jim byl dodán jejich základní organizací ČSV z.s. namísto Gabonu PF® v rámci klinického hodnocení přípravku, které proběhlo v letech 2014 až 2018:

Fórum Šance pro včely, 16. 7. 2015 (redakčně kráceno):

Přišel mi mail (společně s ostatními včelaři) od zdravotníka ze ZO, v jejímž působení jsem měla umístěna včelstva – letos je tam nemám: „Na výroční členské schůzi konané 18.2.2015 bylo schváleno použití nového léčiva Gabon Flum 4 mg pro všechna včelstva, která jsou umístěna na všech 6 katastrálních územích spadajících do působnosti naší ZO. Všichni včelaři, která mají svá včelstva na těchto katastrálních územích JSOU POVINNI provést podletní ošetření těchto včelstev v roce 2015 léčivem Gabon Flum 4 mg.“ (…)

Včelařské fórum, 28. 5. 2015

Po ukončení medobraní všichni včelaři na území naší ZO (i celé OO Jičín) aplikují nový GABON. Tento prostředek je stále v hodnocení. Bude naší povinností, veškeré použité nosiče vrátit našim prostřednictvím, VÚV Dol. Rovněž budeme vyplňovat i hodnocení (někteří). Tohle mi přišlo do mailu….žádný dotaz, prosba o souhlas, prostě oznamovací tón.

Zastavení u klinického hodnocení Gabonu Flum® 4 mg

Pokud Vám přijde zvláštní, že se některé základní organizace Českého svazu včelařů zřejmě pokoušely svým členům nařídit ošetřování včelstev přípravkem Gabon Flum® 4 mg, pak vězte, že to není jediná zvláštnost, která se k tomuto přípravku váže.

Přípravek Gabon Flum® byl vyvinut společností Výzkumný ústav včelařský, s. r. o. (VÚVč) a v roce 2014 byl Ústavem pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv (ÚSKVBL) schválen pro klinické hodnocení. Klinické hodnocení je posledním krokem ve vývoji veterinárního léčivého přípravku a má ověřit bezpečnost a účinnost léků v reálných podmínkách. Povolení bylo vydáno dne 27. 3. 2014 pod registračním číslem 004/2014/CT. Zanedlouho potom, dne 10. 6. 2014, Státní veterinární správa (SVS) vydala souhlas se zařazením přípravku pod bod 8 části B přílohy č. 2 Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., na základě kterého Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal přípravek dotovat, stejně jako to dělá u přípravků s řádně dokončenou registrací. Podpora plynula z opatření “Boj proti varroáze”.

Kdo se klinického hodnocení účastnil

Klinické hodnocení přípravku probíhalo ve spolupráci s ČSV, z. s. Podrobné informace k organizaci klinického hodnocení jsou k dispozici na stránkách výrobce zde.

Přípravek byl distribuován jednotlivým okresním a základním organizacím ČSV, z. s., ne však bezpodmínečně. Předpokladem účasti na klinickém hodnocení bylo vytvoření skupiny alespoň 1000 včelstev vcelku (viz např. zde prezentace F. Kamlera, slide 5). Tento požadavek mohl být důvodem toho, že funkcionáři některých organizací na své členy tlačili, aby se klinického hodnocení účastnili.

Kdo klinické hodnocení platil

Přípravek nebyl distribuován zdarma, jak u nevyzkoušeného neregistrovaného přípravku bývá dobrým zvykem. Třicet procent ceny přípravku zaplatili včelaři a zbývajících 70% zadotoval SZIF. Další peníze z kapes včelařů a pomyslného měšce SZIFu byly utraceny na nákup přípravku Varidol®. Následná fumigace Varidolem® totiž byla nutnou podmínkou pro dokončení hodnocení účinnosti přípravku:

Objednatel zhodnotí na základě vlastního pozorování průběh použití „Gabonu Flum 4 mg proužky do úlu“ včetně případných negativních vlivů na včely a uživatele. Účinek vyhodnotí podle výsledků následného povinného ošetření Varidolem 125 mg/ml po 1. fumigaci, jakožto přípravkem se známou účinností a založeném na jiné účinné látce.

Soubor informací pro zkoušejícího, bod 4.

Celkové množství finančních prostředků, které bylo takto v rámci klinického hodnocení přípravku Gabon Flum® 4 mg Výzkumným ústavem včelařským od včelařů a SZIF získáno, nemůžeme na základě našich podkladů spočíst. Jisté však je, že peníze, kterými SZIF přípravek dotoval, byly určeny výhradně členům ČSV, z. s. Členové jiných včelařských spolků a neorganizovaní včelaři neměli na zakoupení přípravku a účast na klinickém hodnocení nárok:

Organizací, ve které bude probíhat klinické hodnocení přípravku Gabon Flum 4 mg proužky do úlu je: Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1, jeho organizační složky (základní organizace, okresní organizace) a jeho jednotliví členové.

Soubor informací pro zkoušejícího, bod 2.

Otázkou je, zda subvencováním klinického hodnocení přípravku státem, resp. EU na jedné straně a organizačním omezením jen na členy ČSV, z. s. na druhé straně nedošlo k porušení rovného přístupu k dotačním prostředkům.

Redakce portálu Včelaři sobě v této souvislosti oslovila nejprve SZIF, aby sdělil, na základě jakých skutečností přípravek Gabon Flum® 4 mg dotoval. SZIF redakci zaslal výše zmíněný souhlas SVS se zařazením přípravku do přílohy č. 2 Nařízení vlády 197/2005 Sb. Obrátili jsme se tedy na SVS s dotazem, na základě čeho souhlasila se zařazením přípravku do přílohy Nařízení vlády. SVS nám dne 9. 5. 2019 odpověděla, že:

Státní veterinární správa vydá kladné stanovisko k zařazení registrovaného veterinárního léčivého přípravku na „Seznam prostředků na prevenci nebo léčbu varroázy, na které lze poskytnout dotaci v rámci opatření boj proti varroáze“ na základě žádosti dotčeného subjektu po posouzení složení léčiva, zejména s ohledem na účinnou látku. Seznam registrovaných veterinárních léčivých přípravků, včetně uvedení držitele rozhodnutí o registraci a čísla jednacího rozhodnutí o registraci, je volně dostupný na stránkách Ústavu pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv.

Odpověď na naši námitku, že se v té době o registrovaný přípravek nejednalo, zatím nemáme k dispozici.

Kolik aplikačních dávek bylo podáno

Z odhadu počtu aplikačních dávek uvedených v Tabulce 2 vyplývá, že jen v letech 2016 až 2018 mohlo být přípravkem Gabon Flum® ošetřeno asi 352 500 včelstev. Z toho je zřejmé, že ačkoliv se jednalo o nevyzkoušený a neregistrovaný přípravek, distribuce co do počtu prodaných balení probíhala neomezeně. Podle dat SZIFu byl Gabon Flum® v roce 2017 dokonce druhým nejčastěji dotovaným přípravkem proti varroáze (hle, i bez nutnosti registrace!) V žebříčku jej přeskočil jen přípravek Varidol®. O rok později klesl o jednu příčku na třetí místo, když se propadl za Formidol® 81g.

Námi odhadnutý počet “pokusných králíků” zařazených do procesu klinického hodnocení Gabonu Flum® je alarmujícím číslem. Důsledky používání nového přípravku v praxi totiž nejsou předem známé a některá rizika nelze dost dobře předvídat. Zákon o léčivech 378/2007 Sb. v §60 odst. 1 přímo uvádí že:

Klinickým hodnocením veterinárních léčivých přípravků se rozumí jejich vědecké hodnocení, které se provádí na cílových druzích zvířat za účelem ověření nejméně jedné vědecké domněnky, která se týká účinnosti nebo bezpečnosti hodnoceného veterinárního léčivého přípravku pro cílové druhy zvířat.

Určitý stupeň nejistoty připustil i sám výrobce:

Nikdo neví, jak bude flumethrin dlouho působit.

(F. Kamler, prezentace Klinické hodnocení Gabon Flum 4 mg 2015, slide 4).

Oslovili jsme proto všechny zúčastněné subjekty, aby nám přesně sdělily, kolik aplikačních dávek Gabonu Flum® 4 mg mělo být v rámci klinického hodnocení podáno.

 1. Výrobce přípravku VÚVč sdělil, že klinické hodnocení přípravku proběhlo v letech 2014-2018 na řádově desetitisících včelstev ročně a že přesnější údaje nemůže veřejně poskytnout.
 2. ÚSKVBL odepsal, že informace o počtu ošetření není informací veřejně dostupnou a nelze ji proto sdělit.
 3. SVS nejprve uvedla, že povolení klinického hodnocení nemá k dispozici. Později sdělila, že toto povolení je neveřejný úřední dokument a na přímý dotaz o počtu testovaných včelstev (zatím) neodpověděla.

Redakce Včelaři sobě je toho názoru, že námi požadované informace by měly být včelařům volně přístupné, zejména proto, že klinické hodnocení přípravku Gabon Flum® bylo částečně realizováno z veřejných zdrojů, nadto určených včelařům. Krom toho nevidíme žádný důvod, proč by měl ÚSKVBL informaci o počtu aplikovaných dávek v rámci klinického hodnocení tajit. Po zkušenostech se získáváním dat od SZIF očekáváme táhlý a krkolomný průběh celé kauzy. Zůstaneme tu ale pro Vás a přineseme nové informace, jakmile se nám je podaří zjistit.

Stanovení odhadu počtu aplikačních dávek pro jednotlivé VLP

Gabon PF® 90 mg

Parametr Hodnota MJ
Obsah balení 50 proužků
Střední hodnota aplikační dávky 3 proužky
Počet aplikačních dávek z jednoho balení 16,67

M-1 AER® 240 mg/ml

Vzhledem k tomu, že přípravek se používá jak na aerosolování, tak na nátěr plodu. Nebyl počet dávek odhadován.

MP 10 FUM® 24 mg/ml

Parametr Hodnota MJ
Objem balení 5 ml
Odhadovaný počet kapek v ml 20
Střední počet kapek v dávce 3
Počet aplikačních dávek z jednoho balení 33,33

Gabon FLUM® 4 mg

Parametr Hodnota MJ
Obsah balení 50 proužků
Střední hodnota aplikační dávky 3 proužky
Počet aplikačních dávek z jednoho balení 16,67

Spotřeba aktivních látek ze skupiny pyrethroidů obsažená v dotovaných baleních - po jednotlivých přípravcích (g)

Přípravek Aktivní látka 2016 2017 2018
Gabon PF® 90 mg Tau-fluvalinát 41 234 23 202 22 554
M-1 AER® 240 mg/ml Tau-fluvalinát 3 561 3 461 4 807
MP 10 FUM® 24 mg/ml Tau-fluvalinát 265 159 202
Gabon Flum® 4 mg Flumethrin 530 1 838 1 863

Zdroje, které nebyly uvedeny v první části; dle pořadí v textu

Milani N. (1995), The resistance of Varroa jacobsoni Oud. to pyrethroids; a laboratory assay. Apidologie 26: 415–424.

Milani N. (1999), The resistance of Varroa jacobsoni Oud. to acaricides. Apidologie 30: 229-234.

Thompson H. M., Brown M. A., Ball R. F., Bew M. H. (2002), First report of Varroa destructor resistance to pyrethroids in the UK, Apidologie 33 (2002) 357–366, DOI: 10.1051/apido:2002027.

Rodríguez-Dehaibes S. R., Otero-Colina G., Pardio Sedas V., Villanueva Jiménez J. A. (2005), Resistance to amitraz and flumethrin in Varroa destructor populations from Veracruz, Mexico. Journal of Apicultural Research, Volume 44, Issue 3.

Martin S. J. (2015), Acaricide (pyrethroid) resistance in Varroa destructor. Bee World. 85. 67-69.

González-Cabrera J., Rodríguez-Vargas S., Davies T.G. E., Field L. M., Schmehl D., Ellis J. D.,  (2016), Novel mutations in the voltage-gated sodium channel of pyrethroid-resistant Varroa destructor populations from the Southeastern USA. PLoS ONE 11(5): e0155332. DOI: 10.1371/journal.pone.0155332.

Stara J., Pekar S., Nesvorna M., Kamler M., Doskocil I., Hubert J. (2018), Spatio-temporal dynamics of Varroa destructor resistance to tau-fluvalinate in Czechia, associated with L925V sodium channel point mutation. Pest Manag Sci 75(5):1287-1294. DOI: 10.1002/ps.5242.

Sekaninová I. (2019), Výzkum rezistence roztoče Varroa vůči tau-fluvalinátu. www.vetweb.cz

Výskyt bodových mutací v genu pro sodný kanál u roztoče Varroa destructor. www.svscr.cz (mapové podklady).

Hubert J. a kol. (2018), Certifikovaná metodika pro hodnocení rezistence roztoče Varroa destructor vůči tau-fluvalinátu. www.vurv.cz

Johnson R.M., Dahlgren L., Siegfried B.D., Ellis M.D. (2013), Acaricide, fungicide and drug interactions in honey bees (Apis mellifera). PLoS One. 2013;8(1):e54092. DOI:10.1371/journal.pone.0054092

Příbalová informace k přípravkům Gabon PF 90 mg, Gabon Flum 4 mg, MP 10 FUM a M-1 AER.

Fórum Šance pro včely. https://forum.sanceprovcely.cz

Včelařské fórum. www.vcelarskeforum.cz

Vyjádření k přípravku Gabon Flum 4 mg ze dne 10. 6. 2014, č.j. SVS/2014/043735-G

Povolení klinického testování přípravku Gabon Flum 4 mg ze dne 27. 3. 2014, reg. č. 004/2014/CT

Dokumentace ke klinickému hodnocení přípravku Gabon Flum 4 mg proužky do úlu. www.beedol.cz

 • Informační dopis
 • Objednávkový list
 • Souhlas chovatele
 • Soubor informací pro zkoušejícího
 • Formulář pro záznamy sledovaných parametrů
 • Souhrn údajů o přípravku
 • Informace pro chovatele

Kamler F. (2015), Klinické hodnocení Gabon Flum 4 mg 2015. www.slideplayer.cz

Zákon č. 378/2007 Sb. Zákon o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů.

 

6 komentářů

 1. Bronislav Gruna Reagovat

  Děkuji autorům za skvělou práci.
  Ten rozsah „klinické studie“ mě šokoval. V civilizovaném světě by to asi nebylo možné.Je to důsledek ohýbání paragrafů při distribuci léčiv v zájmu úzké mocenské skupiny v ČSV a jedné privátní firmy.

 2. Jakub Ferenčák Reagovat

  Skvělý článek, konečně někdo, kdo se nebojí psát o těchto věcech ! Těším se na další info.

 3. Potužník Reagovat

  Gabon Flum, pokud vím, se testuje nejméně 6 let, ne 3 roky jak je zde uvedeno. Je tedy pochopitelné, že pokud funguje, stoupá o něj v tak dlouhé době zájem. Není problém i v době klinických zkoušek?
  Ještě drobný dodatek, já nepoužívám Gabon žádný, ani PF ani Flum.
  VP

  • Štěpánka Dlouhá Reagovat

   Dobrý den, děkujeme za komentář. Povolení klinického hodnocení bylo vydáno v roce 2014. Testy probíhaly do roku 2018. V článku to uvádíme. Data za 3 roky jsou k dispozici proto, že jsme za jejich poskytnutí museli SZIFu zaplatit, tzn. volili jsme přiměřeně dlouhou periodu tak, aby přínos odpovídal vynaloženým nákladům. Vzrůstající zájem pochopitelný je, ovšem neomezená distribuce v rámci klinického hodnocení podporovaná státními institucemi a dotacemi mi pochopitelná nepřipadá.

 4. Pingback: Kolik a za kolik: Spotřeba přípravků na boj proti varroáze v Česku 3 - Včelaři sobě

 5. Pingback: Bude sezóna 2019-2020 ve znamení úhynů a kolapsů? - Včelaři sobě

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *