Podmínky pro poskytování evropských dotací se mění

Připlatíme si za prostředky proti varroóze a novopečení včelaři při pořizování včelařského vybavení ostrouhají.

Od 1. července 2019 vstoupilo v platnost nové Nařízení vlády č. 148/2019 Sb. o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh a o změně nařízení vlády č. 197/2005 Sb. Nařízení významným způsobem upravuje stávající pravidla pro rozdělování tzv. evropských dotací. Zároveň předznamenává, že původní nařízení č. 197/2005 Sb. včetně jeho pozdějších úprav bude zrušeno k 1. srpnu 2022.

Kompletní znění předpisu je k dispozici zde.

Základní členění jednotlivých podopatření dotace zůstává zachováno

 1. technická pomoc
 2. boj proti varroáze
 3. racionalizace kočování včelstev
 4. úhrada nákladů na rozbory medu
 5. obnova včelstev

Dovolujeme si Vás však upozornit na několik nejvýznamnějších změn, které nové vládní nařízení přináší. Zdůrazňujeme, že se nejedná o odborný právní rozklad.

Více možných žadatelů

Podle předchozí úpravy mohl být žadatelem o dotace na všechna podopatření pouze spolek působící v oboru alespoň tři roky a sdružující nejméně 50% chovatelů včel. Tyto podmínky splňoval pouze ČSV, z. s., prostřednictvím něhož včelaři své žádosti podávali. V novém nařízení je žadatel vymezen pro každé podopatření samostatně a podle jiných pravidel.

V případě Technické pomoci a dotace dle §4 písm. c) na pořízení nového zařízení pro chovatele včel, d) pořádání výstavy nebo účast na výstavě a e) tvorbu propagačního materiálu je žadatelem zapsaný spolek působící v oblasti chovu včel nejméně dva roky a sdružující alespoň 500 chovatelů včel. Stejné podmínky pro žadatele platí i v případě §9 Boj proti varroáze, §10 Racionalizace kočování včelstev a §11 Úhrada nákladů na rozbory medu.

V těchto případech tedy žadatelem nemusí být výhradně ČSV, z. s., neboť podmínky už nyní zřejmě splňuje i spolek PSNV-CZ, z. s. Kdo bude dotaci v budoucnu administrovat a jaký dopad bude mít tato změna na způsob podávání žádostí včelaři, z nařízení není jasné.

V případě Technické pomoci a dotace dle §4 písm. a) na pořádání vzdělávací akce a b) vedení včelařského kroužku je jednou z podmínek, že žadatelem je právnická osoba vyučující minimálně dva roky studijní obor včelař (§5 odst. 1 písm. a)). Okruh možných žadatelů se zde rozšiřuje o vzdělávací instituce s akreditovanými studijními programy.

Podporované vzdělávání

SZIF bude dále přispívat na vzdělávací akce, ovšem jen za podmínky, že akce potrvá nejméně 150 minut výuky každý den konání (§5 odst. 3 písm. b)) a zúčastní se jí alespoň 15 chovatelů včel (§5 odst. 3 písm. c)). Přednášející musí mít patřičné vzdělání a musí být zapsán v evidenci přednášejících vedené jednotlivými žadateli (§5 odst. 3 písm. a)). Je možné, že seznamy lektorů včelařství spravované doposavad některými menšími spolky, které nesplňují podmínku odborné způsobilosti (viz výše), nebudou již brány v potaz. Prakticky totožné podmínky platí i pro dotace na vedení včelařských kroužků dle §6. Vedoucí kroužku musí být zapsán v evidenci vedoucích včelařských kroužků, kterou povedou oprávnění žadatelé.

Na nákup vybavení a na kočování

Nemalou část včelařů jistě zajímají změny pravidel pro poskytování dotací na nákup včelařského vybavení. Zde se však mnoho nemění. Stále platí limit 20.000,- Kč pro minimální hodnotu nákupu. Dotace pak činí 90% z pořizovací ceny vybavení, maximálně však výši stanovenou pro jednotlivá zařízení v příloze č. 1 části C a D a v příloze č. 3 nařízení. Jednomu chovateli bude v jednom včelařském roce poskytnuto maximálně 100.000,- Kč (§14 odst. 1 písm. c)), respektive maximálně 150.000,- Kč v případě racionalizace kočování (§14 odst. 3).

Nařízení okrajově zmiňuje, že dotace je určena jen včelařům registrovaným u ČMSCH nejméně předchozí dva kalendářní roky (§7 odst. 3 písm. b)). Včelaři kupující kočovné zařízení musejí mít navíc minimálně 20 včelstev (§10 odst. 4 písm. b)).

Zařízení specifikovaná přílohou č. 1 v části D jsou určena jen včelařům, kteří se zavážou mít v následujících pěti letech vždy alespoň 150 včelstev (§7 odst. 2 písm. d)). Tato zařízení jsou určena profesionálním včelařům a tudíž i limity pro dotace jsou zde vyšší.

Dotace na výstavy a propagační materiály

V rámci podopatření dle § 4 Technická pomoc jsou nově vymezeny finanční prostředky na pořádání výstavy nebo účast na výstavě a jiné kulturní akci a na tvorbu a vydání propagačního materiálu. Příloha č.1 E, F a G to dále specifikuje takto:

 • pronájem prostoru pro pořádání výstavy
 • pojištění exponátů
 • registrační nebo účastnický poplatek
 • pronájem výstavního místa nebo výstavního stánku
 • tvorba, vydání a distribuce publikace, brožury, letáku nebo odborného periodika o včelách
 • propagační, prezentační a reprezentační materiál a předměty o včelaření v ČR, včelích produktech a včelařských organizacích

Uznatelné náklady však musí dle §4 dosáhnout minimální výše 20.000,- Kč. Na podporu kapitoly budou v rámci dotace vymezena pouhá 2% z celkové výše dostupných finančních prostředků (§14 odst. 1 písm. d)). Dotace je však vyplácena přednostně před všemi ostatními opatřeními.

Boj proti varroáze, zdá se, draze

Výše dotace na veterinární léčebné prostředky proti varroóze se snižuje ze stávajících 70 % na 40 % (§14 odst. 2). Dotace je poskytována na všech 17 aktuálně registrovaných VLP a na případné další prostředky, o jejichž aplikaci rozhodne SVS. Dezinfekční prostředek Bee Safe není dále dotován.

Podobně jako v předchozích letech platí, že pokud souhrn všech oprávněných nároků překročí celkovou finanční částku vymezenou na dotaci, příspěvky na pořízení nového zařízení a na racionalizaci kočování se krátí (§14 odst. 7).

4 komentáře

 1. Tomáš Vrána Reagovat

  Vedoucí kroužku mládeže ktery neni pravnickou osobou, ma ziskavat penize pro krouzek kde? Zas to vymýšlel někdo komu je zajem na vychovu další generace včelařů nadevše.

 2. Štěpánka Dlouhá Reagovat

  Předpokládám, že žádost bude stále možné podávat prostřednictvím učiliště v Nasavrkách (to je ta právnická osoba vyučující obor včelař). Vedoucí včelařského kroužku však bude muset být na jejich seznamu vedoucích včelařských kroužků. Stejně to bude platit i u jiných možných žadatelů. Kdo bude dotace administrovat v budoucnu (tzn. i řešit nečleny ČSV), ale z nařízení nevyplývá.
  Žadatelem se v nařízení vlády myslí v podstatě administrátor dotace. Včelaři jsou označování jako „chovatelé“.

 3. Pingback: Vyplacené eurodotace v roce 2019 - Včelaři sobě

 4. Pingback: Kam šly eurodotace v roce 2019? - Včelaři sobě

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *