Společné jednání spolků aneb „mírný pokrok v mezích zákona“

Chtěl bych se podělit se čtenáři tohoto portálu o své, a znovu zdůrazňuji: své dojmy a zážitky ze společného jednání některých včelařských spolků se státní správou, resp. konkrétně se zástupci ministerstva zemědělství (MZe) a Státního zemědělského a intervenčního fondu (SZIF). Jednání proběhlo ve dnech 20. a 21. 11. 2019 ve společném zařízení MZe a Českého svazu včelařů, z. s. (ČSV), na Středním odborném učilišti včelařském v Nasavrkách. Dobrou zprávou je, že se tohoto jednání zúčastnil i náměstek ministra MZe p. Mgr. Patrik Mlynář. Tím snad bude zajištěno, že se podněty a závěry tohoto jednání budou realizovat.

 

Den první

Témata, uspořádání, účastníci, moderátor, zápis

Program jednání byl rozdělen na několik témat:

➤ Prostředí pro naše včely

➤ Dobré zdraví a možnosti jeho ovlivnění

➤ Produkty, jejich kvalita, tržní realizace

➤ Vzdělávání

➤ Nástroje realizace záměrů – dotační systém, legislativa 

Výstup ve formě společného písemného materiálu, který byl zapsán (což nebývalo v minulosti zvykem, protože zápis z jednání se nedělal) a všemi odsouhlasen, bude zveřejněn a mělo by se tak dle MZe dít i v budoucnosti. Výstup závěrečných materiálů si budete moci přečíst, podle sdělení pracovníka MZe do týdne na webových stránkách SOUV Nasavrky.

To jsou administrativní pozitiva, která snad všichni kvitují s povděkem. Pro vaši informaci chci i uvést i ostatní účastníky jednání. Aby někdo nebyl pohoršen, uvedu je v pořadí, jak u stolu ve tvaru podkovy seděli. Takže ode dveří – Spolek krušnohorských včelařů, Pracovní společnost nástavkových včelařů, Včelařský spolek Moravy a Slezska, SOU Blatná, SOUV Nasavrky, státní správa – SZIF, MZe (v čele), dále Mája – spolek pro rozvoj včelařství, ČSV (s „přesilovkou“ 5 zástupců), Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí, Asociace profesionálních včelařů. Jenom pro vysvětlení – ostatní zástupci spolků mohli mít max. 3 zástupce.

Abych vás ale nezatěžoval nedůležitým popisem zasedacího pořádku, ten je uveden pouze pro vytvoření dojmu, jak to na „kolbišti“ vypadalo. Moderováním celého setkání, které někdo v závěru jednání nazval „konferencí“, byl pověřen MZe p. Ing. Dalibor Titěra z Výzkumného ústavu včelařského. Jeho vystoupení hodnotím kladně a na profesionální úrovni, protože se nesnížil k preferování určitých názorů a k preferování zájmů a reklamy tohoto soukromého ústavu.

 

Rozdílné úhly pohledu

Ale teď už skutečně k průběhu jednání nebo ještě dříve k mému celkovému zhodnocení. Budoucnost nám teprve ukáže, jestli čas strávený tímto jednáním byl časem marným, nebo jestli pomůže alespoň trochu posunout včelařský obor, ale hlavně, jestli bude časem významným pro naše včely, jejichž profit by měl být pro nás tím nejvíce důležitým. 

Mám zpětnou informaci účastníků, že někteří byli nadšeni z toho, že jsme se konečně setkali a že se začínají brát v potaz názory i méně „dominantních“ účastníků. Už snad konečně skončila doba, kdy se na státní správě orientovali jen na názory toho, kdo zastupoval určitý počet včelařů. Snad už konečně půjde o názory a kvalitu a pokrokovost myšlenky a ne o „silové“ řešení problematiky. 

Přiznám se ale, že řada účastníků (a i já patřím mezi ně), je jednáním zklamána. Jedni proto, že jsme se posunuli málo, ale jsou i tací, kteří litují toho, že jsme se posunuli moc a jejich monopolní názor nebyl vyslyšen jako ten nejsprávnější. Proto jsem svůj příspěvek nazval názvem satirické strany, kterou založil Jaroslav Hašek. Popsat se to dá i názvem knihy jednoho nejmenovaného autora Krok vpřed, dva kroky vzad.

Mně osobně vadila i organizace setkání, kdy v každém projednávaném tématu, které jsem uvedl výše, byla nejprve prezentace na dané téma tří vybraných účastníků setkání a teprve pak byla diskuse k projednávané problematice. Bohužel se nikdo nikoho neptal, v kterém tématu chce vystoupit Tak se stalo, že někteří byli zařazeni do oblasti, ke které se v materiálu „návrhů témat“, která museli dopředu odevzdat, nevyjádřili a měli návrhy v jiné oblasti. 

Stalo se tak, že někteří účastníci měli možnosti větší než jiní, asi se přece jen projevila skutečnost, kdo kolik včelařů „zastupuje“. Je to sice pofidérní, jaký kdo má mandát se takto zaštiťovat členskou základnou, ale to leží na svědomí organizátora. Trochu se objevila v prezentacích i snaha “třepat si peří“ a dělat reklamu svému spolku či zařízení.

 

 

Prostředí pro včely

U prvního tématu – prostředí pro naše včely – byl konstatován význam úživnosti krajiny, snůškové poměry, hlavně v letním období, kdy se v mnoha oblastech území republiky objevuje hlad a nastupují pak i loupeže, jejichž prostřednictvím se šíří onemocnění. 

Je chyba v rozšíření podporovaných (dotovaných) plodin a tím i v konkrétních osevních postupech, kdy je preferováno pěstování obilí, a technických plodin (řepka a kukuřice) pro výrobu biologické složky paliv. Tyto tři plodiny zaujímají v ČR 82 % ploch a ještě k tomu v obrovských jednolitých lánech. Kladně je hodnoceno včelaři opatření připravované MZe na maximální výměru jedné plodiny ve výši 30 ha. 

Řešila se i otázka biopásů, předčasné sekání luk a likvidace úhorů s cílem nalezení rozumných dotačních parametrů, a to i pro malé vlastníky půdy. Včelám však škodí i laici – zahrádkáři a sadaři, kteří mohou agrochemikálie používat bez legislativního rámce. Lepší skladba pěstovaných plodin je v Bulharsku nebo Rakousku, což by mělo být inspirací těm, kteří rozhodují o podporách, které jdou do zemědělství. Prostřednictvím finančních toků podpor a dotací se vlastně dnes zemědělství řídí.

Zdraví včel, nemoci, kvalita pastvy, souvislosti

V části jednání, které se týkalo zdraví včel, byla zopakována souvislost mezi zdravím a kvalitou výživy – podpora kvetoucích ploch, pěstování pícnin (je ale otázkou komu bychom chtěli na některých územních celcích ty pícniny zkrmovat, když v nich není žádný skot), u aplikací agrochemikálií zakázat tankmixy a desikanty. Bylo zdůrazněno omezení podpory začínajících včelařů (jsou rizikem pro okolí) neboť máme včelařů a včelstev v našem státě nadbytek a nízká úživnost krajiny omezuje a snižuje životaschopnost včel. Je potřeba podporovat spíše vzdělávání a přípravu včelaře, než si pořídí vlastní včelstva, a další rozvoj včelaře nechat na jeho svéprávnosti a zodpovědnosti. 

Co se týká moru včelího plodu, bylo konstatováno zástupcem ČSV (dříve představitelem Státní veterinární správy), že se na řadě území nepodařilo naplnit parametry „ozdravného programu“. ČSV bude dále prosazovat povinná ošetření proti varroóze, ponechání této parazitózy v seznamu nebezpečných nákaz a povinnost odběru zimní měli v podobě směsných vzorků. V této části se mi podařilo prosadit v rámci diskuse do programu informaci o současném stavu podzimních úhynů, který vychází z ankety, která proběhla na portálu Včelaři sobě. Bylo to ve vazbě na hranici 25 procent zvýšeného limitu zimních úhynů, kterou řeší v § 5 veterinární vyhláška č. 18/2018, tuto hranici překračuje valná většina území ČR už v současné době. Vyslovil jsem zde i „kacířskou myšlenku“, abychom byli za nynější úhyny rádi, protože budeme v dalším období chovat včely a šlechtit z toho, co je odolné a přežije. Přírodní (přirozený) výběr nám v tom pomůže.

 

Včelí produkty

Včelí produkty, kvalita a realizace byla další projednávaná oblast. Bylo konstatováno, že med je jednou z nejčastěji falšovaných potravin, ale i to, že „výroba“ těchto falzifikátů zcela jistě neprobíhá v maloprovozech. Sem by se měla zaměřit kontrola ze strany České obchodní inspekce a Státní veterinární správy a hlavně bude třeba ujednotit metodiky kontroly, protože každý postupuje podle jiných parametrů. Nebezpečím pro rovný přístup v realizaci prodeje medu je i prodej medu ze dvora s výší limitu 2t, který nikdo nekontroluje. Objevují se i „pseudovčelaři“, kteří žádná včelstva nevlastní a pouze s medem kšeftují a prodávají ho v rámci prodeje ze dvora na tržištích. Byl podán návrh, aby se realizovalo něco podobného, jako jsou kolky na alkohol, a včelaři se přidělil jen počet těchto přelepek na sklenici v max. množství např. 2t. 

Je pravdivé i konstatování současné skutečnosti, že náš med se vyváží za hranice a sem se dováží medy nižší kvality. Samozřejmě je to otázka nákupní ceny. Medu i „medu“ je ve světě v podstatě nadbytek. Navrhované bylo i opatření, které by umožnilo výrobu pěstitelského pálení z kvasu z méně kvalitního medu, což zatím současná legislativa neumožňuje.

Den druhý

Vzdělávání, dotace, legislativa

Druhý den tohoto setkání se projednávalo včelařské vzdělávání. Byla to tak trochu prezentace našich dvou vzdělávacích institucí, SOUV Nasavrky a SOU Blatná. Zazněl zde požadavek na podporu e-learningu a kontrolu přednášejících v podobě hospitací. Trochu mě tento požadavek znejistil, zda se nebude jednat o cenzuru myšlenek ve výkladu přednášejících s cílem „jednotného, výchovného působení“ na včelaře. Snad je tento názor už za námi, snad jsme se ho před 30 lety zbavili.

Dotace a legislativa, to byl poslední okruh projednávaných otázek rozvoje včelařského oboru. Z pohledu větších včelařů a chovatelů s větším počtem včelstev než 150 je kontraproduktivní zastropování technických dotací, protože pak dochází u dražších vícekapacitních zařízení k relativně menší dotační podpoře, protože např. strop dotace na medomet je pouze 30 tis. Kč a nákup větších a dražších medometů je u chovatelů s větším počtem včelstev podporován menším procentem dotace.

Rovněž tak byl kritizován postup dotování produkce matek na straně chovatele matek, místo toho aby byla podpora kupujících. Dochází tak k zakrývání podvodů, kdy si vybraný okruh chovatelů matek přeprodává matky mezi sebou s cílem navýšení dotace. A dále není kladen důraz na kvalitu matek, protože se vlastně podporuje „monopol výrobců“. Dochází tím vlastně i k tomu, že se rozšiřuje do chovu včel v ČR úzký genofond s dopady na životaschopnost včelstev. Není tak zajištěn odchov včel se zvýšenou schopností přežít s využitím místních odolných linií včel, které přežívají a mají vyšší odolnost vůči tlakům patogenů. Rovněž padl názor o vyplácení dotace 1. D až dle stavů včelstev, která zimu přežila, tj. např. k 1. 5., protože pouze tato včelstva přinesou užitek a opylení hmyzosnubných rostlin v konkrétním roce. 

Zarážející byl názor představitelky našeho největšího včelařského spolku, která prohlásila, že v oblasti dotací a legislativy chtějí současný stav pouze zachovat a zachovat také současnou metodiku kontroly zdraví. (Moje poznámka – zřejmě je přesvědčená, že to stále děláme dobře, svět nám jen závidí naše úspěchy a nic není potřeba změnit). Vznesla i požadavek, aby se do hlášení do ČMSCh v Hradištku uvádělo členství – „politická příslušnost“ ke konkrétnímu včelařskému spolku. (Moje poznámka – pokud jsme v demokratickém státě a smíme být členy vícero spolků, pak vlastně není důvod tuto příslušnost uvádět. Jiná věc by byla, pokud by se to uvádělo ve vztahu k tomu, přes který spolek budu žádat o dotace. Pokud však o dotace vůbec nežádám, protože je např. považuji za negativně ovlivňující tržní prostředí, pak vůbec není legitimní důvod tuto skutečnost kamkoliv uvádět). 

Líbilo se mi vystoupení Krušnohorských včelařů, kteří současný stav zhodnotili a uzavřeli sdělením, že „jsme na kraji propasti, neudělejme krok vpřed“. Současnost je totiž ve stavu našeho chovu neradostná a mně to připadá jako s tím Titanikem, kdy se v podpalubí valí voda a na horních palubách se stále tančí.

 

 

Shrnutí

Abych to tedy z mého pohledu na závěr shrnul. Absolutně mi na tomto jednání chybělo např. zabývat se testováním jednotlivých pesticidů na subletální účinky ve včelstvech, dále zřízení testování matek v chovech na jejich plemennou hodnotu z pohledu odolnosti proti nemocem a schopnosti přežívání s minimem či bez chemického ovlivňování chovu. 

Dále zavést testování varroatolerance u přirozeně odolných včelstev např. zřízením testačních stanic, podporovat plošná vyšetření na mor a hnilobu v podobě současného vyšetření, což už je dnes možné na bázi cenově dostupné genetické analýzy, zrušení plošného vyšetření zimní měli – opatření, které nic neřeší a je irelevantní k nákazové situaci v následujícím roce, zrušení povinného podzimního ošetření včelstev (jen pozn. v Metodice kontroly zdraví pro rok 2020 už toto nesmyslné, direktivní opatření zmizelo a je jen na zodpovědném včelaři, jak bude v průběhu roku v ošetřování včelstev postupovat). 

Vůbec se zde neprojednala možnost vyřazení varroózy z nebezpečných nákaz, protože dnes je při pandemickém rozšíření nesmyslná záležitost vyhlašovat ohnisko, opatření na zdolávání parazitárního onemocnění. Toto zařazení je důležité pouze pro možnost čerpání dotací a podporu monopolních výrobců jedů, které jsou již v řadě zemí zakázány. 

Poslední věcí, která na tomto společném jednání vůbec nezazněla, je možnost vyřadit „prostředníky, administrátory a různé žadatele“ ze vztahu včelař – státní správa a napřímit dotační vztah např. chovatel včel – SZIF. Část těchto finančních prostředků, které padnou do kapes těchto prostředníků, by se tak mohla využít ve prospěch včel. V současnosti se tak vlastně jedná o skryté podporování privilegovaných, nestátních subjektů, což je v přímém rozporu s rovným přístupem ke všem subjektům ve včelařském oboru. Doba pokročila a je proto nutné finanční prostředky efektivně využívat.

Na úplný závěr mi dovolte vyslovit optimistický výhled, že snad, snad …

26. 11. 2019 Ing. Jiří Šturma, Včelařský spolek pro Mladou Boleslav a okolí, z. s. (autoři fotografií: P. Táborský a J. Šturma)

 

 

13 komentářů

 1. Dotace jsou zlo. Reagovat

  Jsme převčelená oblast, z toho logicky plyne jednoznačný závěr omezit dotace. V této zemi včelařství je historicky záležitostí drobného chovu a požadavky na zlepšení podmínek pro velkovčelaře považuji za absurdní.
  Zemědělství dnes je založeno na zisku a snaze s co nejmenší námahou mít nejvyšší zisk. To je jednoznačný důvod upřednostňování řepky a pšenice a skoro zrušení pěstování pícnin. Krmit krávy dvakrát denně a ještě k tomu je dojit – kdo by to dělal? Jak to, že jsou dotace na pěstování řepky? Asi proto, že největší příjemce tohoto druhu dotace je firma předseda vlády.
  Jsem ročník 1938, včelařím od svých 11ti let a 34 let jsem byl předsedou ZO Holice

 2. Bio illusion Reagovat

  Cela akce MZE je nedůvěryhodná zcela určitě neoslovili všechny včelařské subjekty.
  Umístit jednání do Nasavrk je logisticky nesmysl, mají dům u nádraží Florenc.
  Témata mohla rozdělit a každý dát na jednu akci, a hlavně s účastí vědeckých kapacit.
  Na mě to působí vlk se nažral koza zůstala celá.

  • Jiří Matl Reagovat

   Milane,
   pro úplnost je třeba říci, že některé spolky se nepřihlásily do určeného data. Některé nebyly osloveny, jiné se přihlásily, ale nebyly zařazeny mezi účastníky. Už to samo o sobě nedává dobrý smysl a o čemsi svědčí. V sále prý bylo místa dost a kdyby se chtělo …
   Ale může to posloužit jako příklad pro ostatní, kteří by do toho chtěli nějak mluvit. Je třeba dát dostatečně jasně zvatelům na vědomí, že jste na světě a chcete být zařazeni do mail-listu a být zváni.
   V současné tak nějak konspirativní situaci nevidím jiného východiska. Pokud někdo ano, sem s ním.
   Jsou tu dvě roviny: jedna je odborná, tam by jistě bylo nutno přizvat odborníky z různých institucí a s rozdílnými názory (je ovšem otázka, kdo z nich, byv už mnohokrát odmítnut a nerespektován či pomluven, by do toho za současných podmínek šel).
   A pak je rovina spolková, tam je zcela v pořádku, že o věcech, které se spolků týkají, rozhodují zástupci spolků. Tedy pokud mají mandát členů, to je další podrovina, tu si ale sáhnout do svědomí musí …

  • ...zveřejněné prezentace Reagovat

   Pro doplnění, mezi zveřejněnými prezentacemi jednotlivých účastníků není možné nalézt prezentaci zástupců Včelařského spolku pro Mladou Boleslav a okolí, z.s.. V rámci svého příspěvku v průběhu jednání svoje názory a návrhy prezentovali pouze verbálně. Bohužel tedy není možné v ucelené podobě prezentace, tak jako u ostatních spolků, předat informace ostatním chovatelům a spolkům, kteří neměli možnost se jednání účastnit.

   • Jiří Šturma Reagovat

    Vážený pane Ing. Roberte Zavadile, (ředitel Odboru společné organizace trhů SZIF)
    nemáte pravdu. Naše podklady pro jednání, tzn. tento materiál je možné chápat jako naši prezentaci, jsme na MZe zaslali již 28.7.2019. Jeho znění jsme také prezentovali na společném jednání dne 20.11.2019 v Nasavrkách. Proto ho zde také zveřejňuji, aby nebylo pochyb o jaký postup v našem oboru usilujeme:

    Ministerstvo zemědělství ČR
    Ing. Martin Žižka, Ph.D.
    ředitel odboru
    Těšnov 65/17
    110 00 Praha 1
    V Mladé Boleslavi 28.7.2019
    Vážený pane řediteli,
    odpovídáme na Váš dopis z 8.7.2019, č.j. 33881/2019-MZE-16232 a zasíláme témata na připravované společné jednání v listopadu 2019.
    Členové našeho spolku chovají včelstva s minimální ekologickou zátěží pro životní prostředí a s tím souvisí i minimální zatěžování vnitřního životního prostředí v úlech našich včelstev chemickými látkami. Že takovýto chov v praxi lze uskutečňovat nás přesvědčuje námi uplatňovaná metodika chovu a několikaletá aplikace těchto chovatelských postupů.
    Kromě medializovaných a částečně zprofanovaných a v praxi nerealizovaných postupů pro zvýšení úživnosti dnešní zemědělské krajiny a zachování přírodní rozmanitosti, o které se pouze mluví, doporučujeme v časovém horizontu 5 let realizovat a hlavně revidovat současný pohled na chov včelstev a jeho podporu ze strany státních orgánů a institucí.
    Pro podporu těchto cílů navrhujeme následující konkrétní kroky a postupy:
    1. Testovat stávající i nové pesticidy používané v zemědělské prvovýrobě na subletální účinky, které mají na včelstva.
    – v současné době se tyto pesticidy testují pouze na úmrtnost jednotlivých včel

    2. Zavést aplikovaný výzkum na testování matek v chovech, na jejich plemennou hodnotu z pohledu odolnosti proti nemocem a schopnosti přežívání včelstev bez podpory chemického ovlivňování chovu. Zřídit nezávislé testovací stanice na bázi komerčního posuzování chovné hodnoty matek pro všechny zájemce z řad běžných chovatelů.
    – v současnosti se včelstva posuzují z hlediska stávajících chovatelských hodnocení a výše uvedené hledisko není vůbec zohledňováno; dnes je podporován pouze úzký okruh chovatelů matek, což přispívá k zužování genetické variability chovaných včelstev v ČR, kdy dochází vlastně stále k převodnému křížení tj. k omezení využití místních linií, které jsou nejlépe přizpůsobené daným přírodním podmínkám

    3. Zavést podporu testování varroatolerance u přirozeně odolných včelstev, stejným způsobem, jako tomu dochází v jiných státech světa i Evropy.
    – v současnosti v ČR žádný systematický program na výše uvedené neexistuje

    4. Podporovat a zavést plošné (i na bázi komerční) vyšetření v certifikovaných laboratořích na mor včelího plodu (Americká hniloba včelího plodu) a hniloby včelího plodu (Evropská hniloba včelího plodu) na základě genetické analýzy.
    – již dnes existují postupy k současnému vyšetření na obě tyto nemoci, pomohlo by to nahradit výpadky v příjmech laboratoří v návaznosti na dále navrhovaná opatření

    5. Vyřadit varroózu z nebezpečných nákaz.
    – jedná se o plošně rozšířené parazitární agens, které „úspěšně léčíme“ více než 30 let a stávající direktivní postup pouze vede ke stále zvětšujícímu se používání a nadužívání „tvrdé“ chemie; není tak podpora zvyšování účinnosti chovatelských postupů, zodpovědnosti jednotlivého včelaře a většina chovatelů spoléhá na zázračné chemické ošetření v závěru roku, kdy již je stejně rozhodnuto o tom, které včelstvo přezimuje

    6. Zrušení povinného podzimního ošetření včelstev na varoózu.
    – nechat ošetřování proti této prazitóze na zodpovědnosti chovatele, který musí sám a samostatně zhodnotit situaci ve svém chovu, kdy nákazu musí zhodnotit a vyhodnocovat v průběhu celé chovatelské sezóny; viz též bod 5.

    7. Zrušení plošného vyšetření zimní měli – směsné vzorky.
    – jedná se pouze o statistické vyšetření, které tak, jak je v současnosti prováděno, vůbec nemá žádnou vypovídací schopnost, protože se jedná o směsné vzorky stanoviště; obecně se vzorky falšují – velmi nepřesné výsledky, které chovateli o situaci v jednotlivých včelstvech nic neřeknou; stát na vyšetření vynakládá prostředky, které by se mohli využít mnohem hospodárněji – viz bod 4.; doporučujeme rozbory nechat na individuálním posouzení chovatele – na komerční bázi

    8. Napřímit dotační vztah chovatele a státu bez prostředníků (různých žadatelů a administrátorů) u národních i evropských dotací. Provést přehodnocení a zavést přímý vztah jaký mají ostatní zemědělské subjekty tj. chovatel – SZIF. Oddělit dotace pro včelaře hobby a včelaře s IČ – možnost žádat o dotace v rámci „Podpora rozvoje venkova“. Stávající systém ponechat pouze u vzdělávání chovatelů v podobě odborných vzdělávacích institucí.
    – v současnosti dochází k podpoře různých „zprostředkovatelů“, kdy část finančních prostředků je vynakládána na režii a neslouží k podpoře chovatelů; jedná se o skryté financování a podporu privilegovaných, nestátních subjektů, což je v přímém rozporu s rovným přístupem ke všem subjektům oboru; v době, kdy se státní sféra digitalizuje a využívá se on line přístup k informacím, je stále využíván postup, který byl aktuální před 30 – 40 lety. Doba pokročila a je proto nutné finanční prostředky šetřit a hospodárně využívat. Včelařská veřejnost tyto nové postupy již běžně využívá i v jiných oblastech života (bezhotovostní styk, komunikace s různými institucemi, sociální výpomoci, odvod a správa daní); oddělení dotací pro různé subjekty v oboru, tak jako tomu je např. na Slovensku nebo Polsku.

    Výše uvedené náměty a návrhy na optimalizované postupy rádi prodiskutujeme a vyargumentujeme na avizovaném podzimním setkání.

    Za VS MBO z.s.

    Ing. Jiří Šturma, předseda

 3. Lidka Reagovat

  Senilni reprezentace Svazu by nejradeji zakonzervovala vse v prospech financnich toku pro sve elity a Dol nekde v dobminuleho stoleti.Ale na druhou stranu,kdyz uz neudrzi krok s trendy dnesni doby,budme radi,ze udrzi stolici,jinak by taky to,ze je prestavaji clenove a odborna verejnost brat vazne,nemuseli ustat…

  • VaT Reagovat

   Díky za odkaz, zajímavé je, že tam výslovně není nic o zachování podzimního ošetření, když přitom dále v části o dotacích je nenápadná formulace že i ČSV si chrání svoje ekonomické zájmy. Asi mají v pácu nějakou činnost, která pokryje ztrátu spojenou se snížením výroby a distribuce amitrazu. A nebo věří že si ten prodejní kanál udrží jenom svazovými stanovami. Každopádně je co sledovat.

 4. Jádro problémů Reagovat

  Hlavním tématem doby je podvýživa včel z nedostatku pylu.Z toho plyne celkový zdravotní stav včel. Zemědělstvím hýbou peníze, ochrana živočichů je až na 10. kolejí.I to dělení lánu je kvůli erozi, nikoliv rostlinám a živočichům, potažmo včelám. Těžko chtít po úředníkovi MZe, aby aby neskákal dle zájmu hlavního šéfa, předsedy vlády. Řepka je pro včely stejně prospěšná jako obilí. Jediný význam má jako protirojove opatření, zůstane na ni většina létavek. Kvůli svým miliardám si přece nenechá Babiš kazit kšeft. Co záleží na nějakém hmyzu.
  Členství v CSV je dobrovolné, nikdo nikoho nenutí vstoupit či vystoupit. Sám mám k jeho fungování tisíc výhrad, ale zrušit něco je snadné, ale co pak? Chápu tisíce drobných členů s pár včelstvy, že chtějí v složité nakazove situaci nějakou jistotu. Na základě členství dostanou léčiva a metodiku a mohou bez problémů včelařit. Každý se bojí nejistoty a bez tohoto vedení by jich hodně zkonccilo.A tak i strpí, že je partička dinosaurů v Prahy oskube o část dotací. Tenhle stroj na urovni ZO běží zdarma dík vstřícné lidské povaze, pocitu sounáležitosti k včelařům a i trochu včelám. Včely tu jsou miliony let, tak snad přečkají i Babiše.
  Mi

 5. Jiří Šturma Reagovat

  Jen s tou jistotou bych polemizoval. I ta nej oficiální metodika nezaručuje přežití včelstva a nenahradí zodpovědného chovatele – vlastníka včelstva a jeho péči během celého roku.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *